asociacijaasociacija
Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija (AMMIA) įgyvendina projektą pagal priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Įgyvendinant projekto buvo suorganizuoti tikslinių grupių mokymai pagal skirtingas specifikacijas: projektų valdymas, verslumo ugdymas ir darbuotojų įvairių kompetencijų ugdymas.

Mokymai „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ pirmajai tikslinei grupei prasidėjo 2010 m. lapkričio mėnesį Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC), į kurį remiantis LR vyriausybės 2009 m. nutarimu pagal bendras tyrimų kryptis buvo sujungtos trys artimos krypties mokslo institucijos: Lietuvos žemdirbystės, Sodininkystės ir daržininkystės bei Miškų institutai. Tikslinę dalyvių grupę sudarė LAMMC mokslininkai, rengiantys projektus agrarinių ir miškų mokslų sektoriuose. Mokymus vedė lektorius Alfredas Chmieliauskas. Mokymų metu pirmiausia išsiaiškinta kiekvieno mokslininko individuali patirtis, pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama rengiant ir vykdant projektus. Buvo dėstoma apie tinkamus projektų valdymo aspektus, nes jų įgyvendinimo metu dauguma rengėjų ir vykdytojų susiduria su žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymo problemomis. Mokymų metu lektorius akcentavo, kad „projektu yra laikoma veikla, skirta produktui, paslaugai arba rezultatui sukurti, o projektų valdymas – žinių, įgūdžių, priemonių ir metodų taikymas projekto veikloms siekiant, kad projektai atitiktų reikalavimus“. Dalyviams buvo priminti projektų valdymo etapai: idėja, tikslai, darbų apibrėžimas, tvarkaraštis, biudžetas ir rizikos analizė, kuriuos lektorius pateikė remdamasis įdomia ir pritaikoma patirtimi. Mokymai „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ vyko trims skirtingoms tikslinėms grupėms. Po mokymų dalyviai turėjo įvertinti, kas mokymo programoje buvo naudingiausia. Iš 45 apklaustųjų dauguma pažymėjo, kad itin sudomino komandinio darbo teorijos pagrindai ir komandos dalyvių ypatybių nustatymas, personalo valdymo aspektai ir žmonių tipų identifikavimas. Daugiau nei 97 proc. apklaustųjų buvo labai patenkinti mokymais „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ ir įgytomis bei atnaujintomis žiniomis.

Lektorius A. Chmieliauskas dėsto mokymų medžiagą Tikslinė dalyvių grupė atlieka komandinę užduotį
Lektorius A. Chmieliauskas įteikia pažymėjimą dr. D. Janušauskaitei

Projekte numatyti verslumo ugdymo mokymai trims skirtingoms dalyvių grupėms. Mokymų tema – „Mokslo rezultatų komercializavimas ir valdymas“, kurios tikslinę grupę sudarė mokslininkai bei kiti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbuotojai. Mokymų lektorius buvo Donatas Ramonas, kuris visų pirma identifikavo, kokios komercializavimo galimybės yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų cente ir su kokiomis problemomis susiduria mokslininkai bei kiti Centro darbuotojai, siekdami nustatyti mokslui imlių produktų tikėtiną paklausą rinkoje.
LAMMC veiklos sritys yra vykdyti biomedicinos mokslų srities agronomijos, miškotyros, maisto ir mokslo bei su jomis susijusių biologijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos krypčių mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą Lietuvoje. Tiriant rinką, kuri apima Lietuvos mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą (MTEP) agrarinių ir miškų mokslų srityje, vykdant fundamentinius mokslinius tyrimus, atliekant eksperimentinę bei teorinę pažinimo veiklą, visų pirma yra siekiama įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir tiriamą aplinką, tačiau šių tyrimų metu neturima tikslo panaudoti gautus rezultatus. Identifikuojama, jog vienas iš MTEP veiklos rezultatų yra teorinės mokslo žinios, kurios pirmiausia turi pažintinį tikslą. Kitas MTEP veiklos produktas yra paslaugos. Daugelio LAMMC padalinių ir skyrių pagrindinis MTEP veiklos produktas yra mokslinės paslaugos, apimančios įvairių technologijų ar jų elementų rekomendacijas praktikai ir įvairias ekspertizes. Šių paslaugų pagrindinė savybė yra, jog jos dažniausiai teikiamos labai ilgai, o jų efektyvumas išryškėja taip pat tik po tam tikro laikotarpio. Pagrindinis šių mokslinių paslaugų trūkumas yra jų užsakymo trukmė. Tokios paslaugos yra retai užsakomos ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui. Galiausiai šios agrarinių bei miškų mokslų srities MTEP veiklos rezultatas taip pat gali būti tam tikras intelektinis produktas, kuris gali būti parduotas. Tokio produkto pavyzdys yra sukurta tam tikro augalo nauja veislė. Nustatyta, jog mokslinių tyrimų, susijusių su miškininkystės sritimi, paklausa yra labai priklausoma nuo politinių sprendimų, nes šios srities tyrimai daugiausia yra finansuojami iš biudžeto lėšų. Sodininkystės ir daržininkystės mokslinių tyrimų rinka yra nepastovi, nes užsakovai išsisklaidę, nėra ilgalaikių užsakymų, jų vertė yra nedidelė. Žemės ūkio veiklai yra būdingas sezoniškumas, tačiau kai kuriais metais MTEP rinkos vartotojai yra pastovūs – žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, verslo įmonės, aptarnaujančios žemdirbius, žemės ūkio produkcijos perdirbėjai ir t. t.
Mokymų „Mokslo rezultatų komercializavimas ir valdymas“ metu buvo priminta ir išsamiai, praktiniais pavyzdžiais apibūdinta pardavimo plano etapai, prognozės, sėkmės kriterijai, pardavimo įgūdžiai, žinios, motyvacija ir nuostatos, kaip visi šie veiksniai sąveikauja ir kokią reikšmę turi ugdant verslumą. Mokymų dalyviai buvo patenkinti mokymais ir patobulintomis kompetencijomis.

Įgyvendinamame projekte „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ numatyti mokymai, skirti darbuotojų įvairioms kompetencijoms ugdyti. Tokio tipo mokymai tobulina bendrąsias darbuotojų kompetencijas ir turi teigiamos įtakos į Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrą susijungusių institucijų (Lietuvos žemdirbystės instituto, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto, Lietuvos miškų instituto) bendradarbiavimui ir efektyvesniems veiklos rezultatams.
Mokymai „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“ įvyko 2010 m. gruodžio mėnesį. Mokymus vedė lektorė Violeta Barvydienė. Ji teigė, jog „komunikacija yra svarbi ir būtina tinkamai organizuojant darbą komandoje, todėl bet kokie nesklandumai tarp darbuotojų gali sąlygoti neefektyvų visos organizacijos darbą ir komandinės iniciatyvos nesėkmę“. Lektorė išvardijo svarbiausius veiksnius, turinčius įtakos sėkmingam komandos formavimui, taip pat kiekvieno iš dalyvių paklausė, kokių pastebėjimų turi iš savo patirties. Dalyviai daugiausia akcentavo, kad svarbiausi veiksniai yra komandos narių pasirinkimas ir jų tam tikra veikla.
Mokymai „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“ įvyko 2011 m. vasario mėnesį. Lektorius Vygantas Pikčiūnas, dėstydamas mokymų medžiagą, pristatė kritinį idėjų generavimo, proto šturmo, idėjų ir minčių formavimo metodus. Mokymai buvo paįvairinti praktiniais pratimais, kūrybinių minčių vizualizacija ir Kaučingo idėjų generavimo metodu. Dalyviai mokymus įvertino kaip naudingus.

2011 m. vasario pabaigoje ir kovo pradžioje vyko paskutiniai mokymai „Laiko planavimas ir darbo organizavimas“. Lektorius Vygantas Pikčiūnas, dėstydamas mokymų medžiagą, pristatė metodikas kaip efektyviai susiplanuoti dienotvarkę naudojant laiko instrumentus, patarė kaip ištrūkti iš „užburto darbų rato“ ir sumažinti einamųjų darbų kiekį. Tikimasi, kad įgytos žinios ir patobulintos mokslininkų bei kitų darbuotojų kompetencijos turės teigiamos įtakos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro praktinei veiklai.

Asociacija, Savanoriu pr. 287, LT-50127 Kaunas, tel. 8-37 555 415, faks. 8-37 55176,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 302089538, atsisk. sask. LT767044060006588716 AB SEB bankas, kodas 70440

E. paštas a.sasnauskas@lsdi.lt

Tinklapio sukūrima remia Lietuvos mokslo taryba.